جهاد اكبر

▬ روحیه ی بالای رزمندگان در جبهه
▬ نقش ایمان در کاهش اضطراب
▬ حدیث قدسی
▬ روحیه ی بالای مردم دزفول
▬ شعری از صائب تبریزی
▬ تاخیر در ظهور
▬ وصیت نامه تکان دهنده شهید
▬ یک - هیچ به نفع من
▬ نماز اول وقت
▬ مردم به فکر من نیستند